شه با وفا اباالفضل
50 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 8:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

عاشورای سال 62، منطقۀ قلاجۀ اسلام آباد غرب، مهدی خندان چقدر قشنگ این نوحه را سر می داد:

                              شه با وفا اباالفضل     معدن سخی اباالفضل

چون سخن از دل بر می آمد، همۀ افراد گردان مقداد با سوزی غیر قابل توصیف، با این جوان و فرماندۀ بیست و دو ساله تا ساعت دوازده شب، هم نوایی کردند.

اعلام شد اتمام عزاداری، ولی مهدی خندان با حاج اقا پروازی برگشتند داخل حسینیۀ گردان و بچه ها نیز دوباره یک به یک دور مهدی خندان حلقه زدند و تا اذان صبح، آه و اشک و مناجات ... .وچه زیباست سرایت عطر ایمان ازهمنشینی باخوبان.

قشنگ ترین عاشورای عمرم سپری شد و واحسرتا